logo+420 272 088 370email

Katalogy

Katalog a další informace týkající se větracích jednotek a sortimentu LTG si můžete stáhnout na odkazech níže.

Poptávka

poptavka

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se větrání škol, řešení necentrálních větracích jednotek FVS nebo potřebujete pomoci s Vaším projektem, neváhejte nás kontaktovat.

Poptávkový formulář zde

Problematika

Zamezte špatné kvalitě vnitřního prostředí ve školách!

Každý den opakující se situace: po vyučovací hodině, která má trvání 45 minut jsou otevřeny všechny okna dokořán. Do třídy je přiváděn čerstvý vzduchu a z místnosti je odváděn vzduch znehodnocený. Ačkoli je však třída plně provětrána a veškerý vzduch je vyměněn dochází k velmi rychlému nárůstu (během několika minut) koncentrace CO2 před začátkem další vyučovací hodiny. Rychlost vzrůstu koncentrace je závislá na počtu žáků v dané třídě.

Tato situace je ale spíše tou lepší ze dvou možných. Jelikož druhá situace je taková a velmi často pravděpodobnější, že okna nejsou otevřena vůbec a dle již několika prezentovaných světových i národních studií dosahují koncentrace oxidu uhličitého až 5 000 ppm. Pro názornost NV 20/2012 Sb. stanovuje jako limitní úroveň koncentraci oxidu uhličitého na hodnotě 1 500 ppm. Jakmile je koncentrace vyšší než požadovaný limit začíná docházet k negativnímu dopadu vnitřního prostředí na osoby. Mezi takové vlivy patří například: malátnost, bolest hlavy, pálení očí, ztráta koncentrace, únava a podrážděné chování. V případě delšího působení vyšších koncentrací může docházet i k vážnějším zdravotním problémům nebo může být založen základ pro budoucí astmatické problémy apod.

Větrání není důležité jenom z hlediska koncentrace oxidu uhličitého, který je považován jako vhodným ukazatel kvality vnitřního prostředí, ale je důležité také z hlediska: radonové ochrany budov, odvodu prachových částic a přívodu filtrovaného čerstvého vzduchu, odvod zápachů a odvod HVOC a VOC (organické těkavé látky, které jsou přítomny téměř ve všech materiálech používaných pro výrobu nábytku, koberců apod.

Proč nyní řešíme kvalitu vnitřního ovzduší ve školách a ne v minulosti?

Hlavním důvodem je fakt, že díky stále se zvyšující požadavkům na energetickou úsporu v budovách dochází k jejich utěsňování (U školských budov je to významně podpořeno možností čerpat investice z dotačních programů, kde podstatná část školských budov již prošla tzv. revitalizací). Takovéto utěsňování znamená z pravidla zateplení obálky budovy včetně výměny oken za nová moderní okna s téměř nulou (můžeme považovat jako nulovou) přirozenou infiltrací čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru. V případě školských budov je to o to více markantní. Jedná se o budovy určené pro edukaci našich potomků, kteří díky špatnému vnitřnímu ovzduší tráví podstatnou část dne v neodpovídajícím prostředí. U školských budov je na jednom místě vysoká koncentrace zdrojů škodlivin (dětí). Tyto škodliviny díky utěsněné obálce budovy není možné přirozeně bez otevření oken dostat pryč. Okna jsou bohužel velmi často zavřená z důvodu bezpečnosti žáků a také především z důvodu úspory energií vložené do vytápění objektu. Jelikož paradoxně v případě čerpání dotací na energetická opatření budovy, musejí zřizovatelé škol dokládat úspory na systému vytápění po dokončení opatření, na něž byly dotace čerpány – tzn. přirozené větrání okny je nežádoucí (z pohledu zřizovatelů škol)!

Trvalé větrání bez náhlého přívodu čerstvého vzduchu otevřeným oken uspoří energie a udržuje potřebnou hladinu koncentrace oxidu uhličitého.

Často se stává, že nemohou být okna pernamentně otevřená a dochází k nárazovému větrání. Důsledkem je že koncentrace CO2 rychle dosahuje hodnot 2 000 ppm, která je spojená se snížením pozorností žáků přibližně o 15 – 20 %. Uvedené údaje vyplývají ze zjištění Dánského týmu pod vedením profesora Oelsena. Kromě zlepšení z hlediska udržení přijatelné hladiny koncentrace CO2 má trvalé větrání také další přínos. Větrání místnosti konvenční cestou a to tedy přirozeným větráním okny dochází k úniku vložené energie do vytápění či chlazení prostor. Stejně tak je zapotřebí, aby byla otopná soustava navržena tak, aby byla schopná uhradit ztráty přirozeným větráním okny. Což s sebou samozřejmě přináší vyšší provozní, ale také investiční náklady.

Díky jednotkám LTG FVS je možné snížit náklady na provoz samotné budovy. Jednotka je vybavena vysoce účinným rekuperačním výměníkem o teplotním faktoru ZZT 83 % a je navržena pro co nejnižší provozní náklady. Jednotky FVS jsou skutečným zařízením pro úsporu energií. Jednotky jsou kompaktní a po dodání ihned připravené k instalaci. Jedná se o podstropní jednotky s nízkou konstrukční výškou, které je velmi snadné nainstalovat do každého prostoru. Jednotka zajišťuje nejenom funkci přívodu a odvodu vzduchu z místnosti, respektive výměnu vzduchu, ale také samotnou neméně důležitou distribuci vzduchu do místnosti.

Zdravé vnitřní prostředí. Vyšší soustředění.

Úkol pro správné větrání – technologie LTG FVS ho naplňuje

Ještě dnes stále existuje celá řada doporučení a rad týkajících se správné „techniky“ větrání učeben a tříd – otevření veškerých oken po straně místnosti, otevřít okno na opačné straně místnosti pro vytvoření průvanu nebo ponechat pootevřená okna například pomocí štěrbin po delší časový úsek. Dokonce se i objevují požadavky na určení odpovědné osoby za větrání ve třídách, které by měli vést i deník větrání. Veškeré tyto doporučení a rady jsou ovšem otázkou minulosti. A to především z důvodu snižující se, respektive takřka nulové infiltrace okny, díky důrazu na maximální úsporu energie = těsná okna. Stejně tak těsná okna zamezují výrazně vstupu hluku z vnějšího prostředí a jsou konstruovány i z hlediska bezpečnosti jako neotevíratelná.

princip

princip

Větrací jednotky automaticky zajišťují filtrovaný čerstvý vzduch

Pakliže hladina koncentrace oxidu uhličitého v místnosti stoupá, větrací jednotka LTG FVS se automaticky spustí. Čerstvý vzduch je nasáván z venkovního prostředí, je filtrován a předehříván v rekuperačním výměníku. Je potřeba si ovšem uvědomit, že není nikterak zabráněno otevírání oken v případě požadavku. V případě otevření oken je možné zapojit jednotku tak, aby automaticky v danou chvíli zastavila provoz. Přínosem větrací jednotky LTG FVS není pouze úspora energií, ale také především zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí pro správnou činnost lidského organizmu.

Trvalé větrání bez náhlého přívodu čerstvého vzduchu otevřeným oken uspoří energie a udržuje potřebnou hladinu koncentrace oxidu uhličitého.

Výhody pro děti, žáky a učitele:

  • Hladina koncentrace CO2 je neustále měřena a udržována v nízkých bezpečných hodnotách (pod 1000 ppm)
  • Přiváděný vzduch je účinně filtrován, což je velký přínos například pro alergiky.
  • Velmi nízká, respektive nepatrná hladina hluku. Velký přínos pro samotný výukový proces včetně zkoušek a testů
  • Zajištěný přívod čerstvého vzduchu po celou roční dobu včetně zimních měsíců, kdy venkovní teplota vzduchu dosahuje podnulových teplot.

Více informací o problematice škol v odborných periodikách nebo na základě osobních konzultací s našimi odborníky.

© 2014 Sokra.cz, web vytvořilo Look4vision.cz